Privacyverklaring

In de privacyverklaring van Verwijspraktijk Amsterdam Zuid kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en uw persoonsgegevens beschermen. Ons website-adres is: https://www.verwijspraktijk-amsterdam.nl.

Bij Verwijspraktijk Amsterdam Zuid hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• Namen van uw andere zorgverleners;
• IP-adres

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
• Verwerken van uw aanmelding;
• Bijhouden van uw medisch dossier;
• Inplannen van een afspraak;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Verbeteren van onze dienstverlening;
• Uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens verstrekken wij in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Beveiligingsmaatregelen.

Er zijn beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Bewaartermijnen

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookie Beleid. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw cookie toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken.

U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: privacy@verwijspraktijk-amsterdam-zuid.nl of te bellen naar: 020 670 2052.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Verwijspraktijk Amsterdam Zuid
Pieter Baststraat 25
1071 TV Amsterdam
tel: 020 670 2052
Privacy consultant: A. Kootwijk
privacy@verwijspraktijk-amsterdam-zuid.nl